Μαθήματα

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης και της διδασκαλίας με την προώθηση της δυναμικής συμμετοχής και την ενίσχυση της συνεργατικής εμπλοκής των μαθητών.

Μαθήματα

Κατηγορία